Категорија

Природна појава

Поствулканска појава Дувало – с. Косел, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил […]