Природни знаменитости

Поствулканска појава Дувало – с. Косел, Охрид

Достапност : Во текот на целата година
Во охридски Косел се појави поствултанска појава, а вулканот е одамна загаснат. Некогаш бил […]

Национален парк Галичица

Достапност : Во текот на целата година
Галичица е национален парк во Македонија од 1958 година. Овој парк опфаќа делови од планинскиот […]