Дестинации

кои ве покануваат да ги посетите
Најстарото езеро во Европа

Најстарото езеро во Европа со раскошна природна убавина. Впишано во Листата на Светското наследство на УНЕСКО како дел од заштитеното „Природно и културно наследство на Охридскиот регион“.

Вистинско национално богатство

Езерото сместено помеѓу два национални паркови, кое во себе го крие островот Голем Град – вистински природен резерват и археолошки рај.

Проект за локална и регионална конкурентност. Проектот е финансиран од страна на Европската Унија.
„Оваа платформа беше изработенa со финансиска поддршка на Европската Унија. За содржината на оваа платформа единствено се одговорни Тренинг Институт Коцка - Скопје и Аква - Струга и таа не мора да ги изразува ставовите на Европската Унија“.